* این شعر درد دارد *

خیابان ِ خیس . . .
ترافیک ِ سنگین . . .
صدای بوق ِ ممتد ماشینها. . .
آژیر ماشین ِ پلیس . . .
.
.
.
چیــــــــزی نیست ! خلوت کنید . . .

و جنازه ی دخترک ِ فال فـــــــــــــــــــــــــروش ! ! !
باران می آید . . .

/ 2 نظر / 20 بازدید
علی

حسین بیشتر از آب تشنه لبیک بود ، اما افسوس که به جای افکارش، زخمهای تنش را نشانمان دادند و بزرگترین درد او را بی آبــی نامیدند. افسوس... (دکتر شریعتی)