شراب چشمات


شراب یعنی نگاه کردن به چشمات
کــه اینجـوری منو بــــد مست کرده
غــــزل یعنــــی کلام عــــاشقــانَـت 
کـــه دنیـــای منو سر مست کــرده

/ 5 نظر / 17 بازدید
مهدی اورسجی

سلام لذت بردم قلمت سبز هیچ ام گاه گاه با تکرار ی شدن زمان قلم دست می گیرم و میل نوشتن دارم ، گاهی برای دلم ؛ گاهی برای خودم ؛ گاهی پوچ برای هیچ و گاه وقت صرف می کنم . نمی دانم هیچ ام . نمی دانم در فرصت بودنم چرا امروزی نیستم . دیروزی بودنم را خودم نمی پسندم خودم در خودم گیج ام . دستم پر از سیم خار دار و پاهایم در یوق . گاهی اسیرم ، گاهی آزاد ؛ در بستر رودخانه خشک شهر شناور ... هیچ ام هیچ ... تو در اسارت من که نمی دانم در دام م یا طمعه صید ، چه می اندیشی ؟ شاید کورکورانه اسیرم . هیچ تصور نمی کردم هیچ م گاهی نگاهم به دری ست که هیچ کس ، در گشودنش سعی نمی کند ...

علی نخعی

سلام ودرود همیشه زیباست جان بخشی قلمت به دنیای کلمات ...

شریف سزیفیان

سلام دختر گلمسمانه خانم

شریف سزیفیان

برمیگردم