دو ر می فا

دو 
ر

می 
فا


را بی خیال
بیا ساز خودمان را کوک کنیم 
و 
آهنگ بوسه بنوازیم . . . 


/ 5 نظر / 24 بازدید

سلام. زیبا ترین جملهبود که شنیدم

جعفر حسین زاده

سلام. زیبا ترین جمله بود که شنیدم

جعفر حسین زاده

سلام. زیبا ترین جمله بود که شنیدم