غرور

دوسـت دارم یک مشـت از خـودم بـردارم

دوسـت دارم تمـام شـوم بعـد از تـو

از تمـام مـن ، همیـن یک مشـت غـرور مـانـده

بشکـن و بــرو . . . 


/ 2 نظر / 8 بازدید
MELINA

یادها فراموش نخواهند شد ، حتی به اجبار و دوستی ها ماندنی هستند ، حتی با سکوت . .