فال حافظ


حافظ !

دیگر نمی خوانمت
زدی زیــر قولـهـــایـت
گفتـــه بـــــــودی می آیــد . . . 

/ 3 نظر / 18 بازدید
قربانی

[گل] مثل همیشه کوتاه زیبا و خواندنی.............

مهدی اورسجی

سلام قلمت سبز

masoume

یاد آن یلـــــــدا بخیر ... یاد داری خواجه جان؟ بازگشت یوسفم را مژده دادی بی امان؟ قول دادی حافظا کلبه ی احزان من با قدوم پاک او روزی گلستان می شود یاد داری قول خود را حافظ شیرین سخن؟ قول دادی یوسفم را باز گردانی به من سالها از آن شب و تفسیر فالم طی شده صبر ایوب وجودم سر شده یوسف امـــــــا... همچنان هم گم شده "دیگر نمیخوانمـــــــــت زدی زیر قـــــــــول هایت گفته بـــــودی میآیـــــد" [گل][گل][گل]