بمــان

کمـی نوازشـم کـن

        کمی آغـوشـت را برایـم بـاز بگـذار

کمی منـت بر سـر خستـگی هـای دلم بگذار 

بی طاقتی های دلم را تـاب بیـاور

کم کـه نـه ! 

خیلـی عاشقــم بـاش

                                    فرامـوشـم نکـن 

آرزویـم بـا تـو بـودن ست

              در ذهـن کـوچـه هـای دوره گــرد زمــان 

کسی را جستجـو نـکن

                                          مـن !

کنـارت هستم

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
شازده

سلام منو با اسم شازده کوچو لو لینک کنید من شما را با چه اسمی لینک کنم؟