تاريخ : ٢٧ دی ۱۳٩٠ | ٦:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : سمانه نوری


سوگنـد به بـودنت 

سوگنـد به لحظـه لحظـه ی عـاشقیـمان 

تمـام فاصلـه ها را بـا تـرانه بـرمی دارم و راه می گشـایم سـوی آغوشت

فضـا را بـوسـه بـاران کـرده ام امشـب 

کافیست لبخنـد بزنـی جانم فـدایت

آنچنـان می رقصم کـه غمهـا دود شونـد بـه چشـم حسـودانت

عـزیـز دلـم

    امیـد بودنـم 

            آرامـشـم 

در زندگیـم تنهـا تــو را دارم و بـه تــو پایـبنـدم 

دوستت دارم تنهــاساکـن حـریم دل مـن 

عاشقــانـه ی بـی ادعــایـم

       همـــدمـم 

          جــــــــان دلـم

بـا من بمـان . مـی دانـم آغـاز سختیـست، مـی دانـم ! 

مـن بـه جـای هـردویمـان سختـی هـا را بـه جـان مـی خـرم .

تمــام احسـاسـم 

             عــــــزیــــــزم

عشـق جـاودانــه ام 

احسـاسی کـه بـه تــو دارم افتـخاریست کـه در دل جـوانه زده ، احسـاسی

کـه بـی شک فقط بـرای تـوست 

 

عشق ، هدیه ای جاودانه است و من این جاودانه ی عاشقانه را

با تـو تجربه کردم .

 

  محبتـت را بـه دل شیـشـه ای مهـربـانم بسپار. بگـذار در تـو

زنـدگی کنـم ، بگـذار بـا تــو عـاشـقـی کنـم .

عــاشقـم بـاش   • توماس
  • قالب میهن بلاگ